Thứ năm, 01/01/2015 14:50

Nắm rõ chú Vãng sanh Tịnh độ thần chú

Thần chú Vãng sanh Tịnh độ thần chú hay còn gọi là chú Đà la ni được trì niệm trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu, có công dụng diệt được các trọng tội...

Nhân duyên có chú Vãng sanh

Thần chú này được trích từ trong kinh Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh Tịnh độ Đà la ni, có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni.

Muốn rõ câu câu thần chú này, chúng ta cần nắm tại sao chúng sinh phải lưu chuyển trong sinh tử và ở trong tam giới lục đạo luân hồi không ngừng?

Là vì nghiệp chướng nặng nề… vậy nghiệp chướng này từ đâu đến? Là do nơi phiền não tham sân si… những điều này đã tạo những nghiệp giết hại, trộm cắp và nói dối.

Những chủng tử ác nghiệp này từ từ tăng trưởng, hình thành sự thọ khổ của chúng sinh, tuần hoàn không dừng, không có thời gian chấm dứt.

Qua đó chúng sanh muốn dẹp trừng những phiền não không cho sinh khởi, không thọ luân hồi khổ đau, thì đức Phật đã dạy phải một dạ chí thành trì tụng chú này.

Những ai chuyên tâm trì thần chú Vãng sanh Tịnh độ thần chú hay còn gọi là chú Đà la ni sẽ diệt được các trọng tội Những ai chuyên tâm trì thần chú Vãng sanh Tịnh độ thần chú hay còn gọi là chú Đà la ni sẽ diệt được các trọng tội

Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, phẩm thứ 7 Bồ tát Phổ Hiền mà HT. Thích Thiền Tâm dịch cho rằng vì thương xót chúng sanh thời mạt pháp nên đức Phật nói thần chú Đà la ni này để trợ duyên cho thần thức (PV - âm hồn người mất) được mau vãng sanh về Tịnh độ:

"Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít.

Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà la ni này để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực lạc, gọi là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni.

Liền nói chú rằng: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha".

Với cái tên chú: Đà la ni (có nghĩa Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm gọi là chơn ngôn hoặc thần chú) cho biết thần chú này có công năng phá trừ tất cả nghiệp chướng căn bản, để được vãng sanh về Cực lạc.

Trì trú được gì và yêu cầu gì?

Vãng sinh thần chú trợ giúp chúng sanh trừ được những nghiệp căn bổn, không cho phiền não sinh khởi, hiện thế được nhiều an lạc , tương lai nhứt định được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành là thần Chú, có nghĩa là "tổng trì". "Tổng" là gom thâu tất cả pháp, "Trì" là vô lượng nghĩa. Có nghĩa là thần chú tuy chỉ có vài chữ, nhưng có thể bao gồm hết thảy ý nghĩa của Phật Pháp, cho nên Thần Chú có công đức vô lượng.

Muốn niệm Phật hay trì trú thì người trì niệm phải giữ thân tâm trong sạch, yên lặng và thanh tịnh. Chính vì thế người trì niệm phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh tịnh.

Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến. Như vậy, diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và hủy báng Chánh pháp.

Khi trì trú này thường được Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Khi trút hơi thở cuối cùng được tùy nguyện vãng sanh. Trì tụng đến ba chục ngàn biến liền thấy Phật ngay trước mặt.

Xưa nay, phần lớn những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ thường trì niệm thần chú Vãng sanh theo phiên âm tiếng Hán. Chúng ta có thể trì niệm theo nguyên văn tiếng Phạn (đã phiên âm) và tìm hiểu đôi chút về "ý nghĩa" của thần chú này.

Vãng sanh Tịnh độ thần chú

Tiếng Phạn (Phật giáo nguyên thủy) và cách đọc:

- Namo Amitàbhàya (Na-mô A-mi-ta-pha-gia), Tathàgatàya (Ta-tha-ga-ta-gia), Tadyathà (Ta-di-gia-tha), Amrto dbhave (A-mờ-rật-tô đờ-pha-vê), Amrta sambhave (A-mờ-rật-ta sam-pha-vê), Amrta vikrànte (A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-tê), Amrta vikrànta gamini (A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-ta ga-mi-ni), Gagana kìrtti kare (Ga-ga-na kít-ti ka-rê), Svàhà (Sờ-va-ha).

Chữ Hán (Phật giáo đại thừa)

- Nam mô A di đa bà dạ, Đa tha già đa dạ, Đa điệt dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị, Già già na, chỉ đa ca lệ, Ta bà ha.

Dịch qua tiếng Việt

-Quy mạng Vô Lượng Quang (A Di Đà); Như Lai; Nên nói thần chú; Cam lộ hiện lên; Cam lộ phát sinh; Cam lộ dũng mãnh; Đạt đến Cam lộ dũng mãnh; Rải đầy hư không; Thành tựu cát tường.


Video chú Vãng sanh bằng âm Hán

Video chú Vãng sanh bằng âm Pali


Theo Phật Pháp (trích từ giáo lý Phật đà)
Gia đình Việt Nam

1  2  3  4  5  
Người lạ hỏi: ”Chị (anh) bốn mươi?”/ Tôi không đáp lại chỉ cười làm duyên/ Cười lộ má lúm đồng tiền/ Hàm răng trắng mịn đảo điên lắm chàng (nàng) .

Góc ảnh

30 năm 'thay da đổi thịt' của Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

30 năm 'thay da đổi thịt' của Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

William E Crawford - nhiếp ảnh gia người Mỹ đã ghi lại những đổi thay của Hà Nội suốt 30 năm kể từ thời kỳ đổi mới trong cuốn sách ảnh "Hanoi Streets 1985-2015" của ông.