Phân biệt từ ngữ: “Trải” hay “trãi”?

Trong tiếng Việt, ngoại trừ tên của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi là dấu ngã, còn lại tất cả những từ có chữ “trải” đều dùng dấu hỏi.

Theo HTV 7