Phân biệt từ ngữ: “Nhà nghỉ”, “khách sạn”, “nhà khách”

Cùng là dịch vụ lưu trú nhưng người Việt có nhiều cách gọi “nhà nghỉ”, “khách sạn”, “nhà khách”, “quán trọ”… vậy chúng khác nhau thế nào?

Theo HTV7